Slovník cizích slov .net

e - výpis slov 171 - 180

elektroakustika

obor techniky zabývající se elektrickým snímáním, reprodukcí, záznamem a zpracováním zvukových záznamů . >> detail

elektroanestezie, elektroanestézie, elektroanestesie

celkové znecitlivění elektrickým proudem procházejícím centrálním nervovým systémem . >> detail

elektrobus

autobus poháněný elektrickým motorem . >> detail

elektroda

"1. tuhý, kapalný nebo plynný vodič, jímž proud přichází nebo odchází do jiného prostředí; 3. svařovací drát" . >> detail

elektroencefalografie,

lékařská neurologická vyšetřovací metoda zachycující mozkové elektrické potenciály a jejich proměny, zkratka EEG . >> detail

elektroforéza

z electrophorésis - élektro- = související s elektrickým proudem, řecky forésis = nošení. Pojem elektroforéza označuje skupinu fyzikálně-chemických separačních (tj. dělících - určených k oddělení složek směsi) metod používaných k rozdělení směsi elektricky nabitých částic (proteiny, nukleové kyseliny..) na základě jejich rozdílné pohyblivosti ve stejnosměrném elektrickém poli, a to ve vodném prostředí (v kapiláře - kapilární elektroforéza) či na vhodném nosiči (polyakrylamidový či agarózový gel - PAGE či AGE aj.). Podmínkou úspěšného rozdělení částic je dostatečný rozdíl v jejich elektroforetických pohyblivostech, pro jehož dosažení vznikly různé modifikace elektroforézy. Rychlost pohybu iontu (nabitých částic) ve stejnosměrném elektrickém poli je přímo úměrná intenzitě elektrického pole, poměru náboje iontu k jeho velikosti a odporu prostředí (dán např. viskozitou roztoku či porozitou nosiče a interakcí s ním aj.).. >> detail

elektrografie

"1. chemická elektroanalytická metoda; 2. technika zobrazování předmětů přímo na fotografickou citlivou vrstvu pomocí vysokonapěťového elektrického pole" . >> detail

elektrochemie

obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie v elektrickou a naopak, rovnováhou v roztocích elektrolytů, jejich elektrickou vodivostí . >> detail

elektrokardiografie

lékařská vyšetřovací metoda zachycující a zaznamenávající akční elektrické srdeční potenciály z různých míst povrchu těla, zkratka EKG . >> detail

elektrokardiostimulátor

přístroj k elektrickému dráždění srdečního svalu . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.