Slovník cizích slov .net

Nově přidaná cizí slova

kongruentní

z latiny (congruentia = shoda). Shodný, souběžný, využití například v geometrii - kongruentní trojúhelníky (stejně dlouhé strany a k nim příslušící úhly); medicína - kongruence kloubních ploch (souběžnost kloubní jamky a hlavice, může být narušena úrazem). >> detail

QR kód

z angličtiny (Quick Response Code = kód rychlé odezvy), dvojrozměrný čárový kód ve tvaru čtverce. Obsahuje černé čtverce uspořádané ve čtvercové mřížce, dokáže pojmout značné množství dat, které je možno jednoduše a rychle dekódovat (čtečkou, mobilem). Jedná se o obdobu klasického čárového kódu EAN, kde byla přidána druhá dimenze a kód tak je schopen pojmout mnohonásobně větší množství dat. Ta jsou dekódována nejčastěji pomocí QR-čteček v mobilních telefonech. QR kódy jsou často používány k uskutečnění rychlých internetových plateb, mohou nést odkazy webových stránek, vizitek, jízdenek či vstupenek, jídelních lístků apod. QR kód byl vyvinul japonskou firmou Denso Wave pro označování automobilových dílů. Moderní QR kódy jsou i v jiné než černé barvě a někdy je uprostřed umístěn i piktogram/logo. QR kódy často obsahují tzv. opravná data, aby bylo možno opravit chybějící data vinou např. nekorektiního načtení. Existuje několik velikostí QR kódů, podle toho, kolik dat je potřeba aby pojaly.. >> detail

Subverze

z latiny (subveretere = svržení), podvratná činnost; jednání, které působí proti těm, kdo aktuálně jsou u moci, případně proti autoritám, obecně zavedeným pravidlům, hierarchii či tradicím ve společnosti, ve snaze tyto normy a hodnoty zpochybnit či rozvrátit. Subverze může být použita například k prosazování politických myšlenek a cílů a nabourávat současný zavedený systém. Za subverzi můžeme označit podvracení/narušování autority veřejných nebo politických skupin, přičemž toto jednání může budit útěchu u jednotlivců či skupin, které se s podobným smýšlením ztotožňují.; v uměleckém kontextu znamená pojem subverze podvodnou činnost, kdy je použito již vytvořené umělecké dílo za účelem tvorby díla nového, čímž je původní znehodnoceno, či zesměšněno.. >> detail

Lafferova křivka

(finance, ekonomika), grafické znázornění závislosti celkového objemu vybraných daní na daňové sazbě. Lafferova křivka má v ideálním případě tvar obráceného U a jejím vrcholem je tzv. Lafferův bod, kdy je dosaženo maximálního objemu vybraných daní při optimální daňové sazbě. Pokud by došlo k dalšímu navýšení daňové sazby, začne křivka od tohoto bodu opět klesat a na 0 se dostane při daňové sazbě 100%. Lafferova křivka byla pojmenována roku 1973 po americkém ekonomovi Arthuru Lafferovi. V praxi znamená, že zvyšování míry zdanění nad určitou mez již větší daňové výnosy nepřináší (poplatníci se daním snaží vyhnout atp.).. >> detail

quishing

počítače, internet - jeden ze podvodných způsobů vylákání citlivých údajů z návštěvníka na internetu (uživatele), kdy zde je využita technologie QR kódů. QR kódy zjednodušují (automatizují) práci s daty, často např. s dlouhými URL adresami webových stránek. Zde QR kód odkazuje na škodlivou podvodnou stránku, která např. pod zdáním internetového bankovnictví z uživatele vyláká přihlašovací údaje. Vše usnadňuje fakt, že QR kódy se používají zejm. na mobilních zařízeních (telefonech), kde se URL webová adresa automaticky skrývá, aby se šetřilo prostorem na displeji. Návštěvník tak přes QR kód dorazí na podvodnou webovou stránku a bez aktivní kontroly webové adresy to nezjistí. Útočníkům tak snadno vyzradí např. své přihlašovací údaje nebo jiné citlivé údaje.. >> detail

nomofobie

z angličtiny (no-mobile-phone-phobia), chorobný a iracionální strach z odloučení od vlastního mobilního telefonu; tento pojem vznikl ve 21. století v Anglii, vzhledem k neustále vzrůstající závislosti především mladých lidí na svém vlastním mobilním telefonu. Tento stav může být doprovázen dalšími psychickými, ale i fyzickými projevy jako jsou nervozita, deprese, úzkosti, třes, pot, bušení srdce a další.. >> detail

elektroforéza

z electrophorésis - élektro- = související s elektrickým proudem, řecky forésis = nošení. Pojem elektroforéza označuje skupinu fyzikálně-chemických separačních (tj. dělících - určených k oddělení složek směsi) metod používaných k rozdělení směsi elektricky nabitých částic (proteiny, nukleové kyseliny..) na základě jejich rozdílné pohyblivosti ve stejnosměrném elektrickém poli, a to ve vodném prostředí (v kapiláře - kapilární elektroforéza) či na vhodném nosiči (polyakrylamidový či agarózový gel - PAGE či AGE aj.). Podmínkou úspěšného rozdělení částic je dostatečný rozdíl v jejich elektroforetických pohyblivostech, pro jehož dosažení vznikly různé modifikace elektroforézy. Rychlost pohybu iontu (nabitých částic) ve stejnosměrném elektrickém poli je přímo úměrná intenzitě elektrického pole, poměru náboje iontu k jeho velikosti a odporu prostředí (dán např. viskozitou roztoku či porozitou nosiče a interakcí s ním aj.).. >> detail

agrizoofobie

jedná se o chorobný strach z volně žijících divých zvířat, forma zoofobie (chorobný iracionální strach ze zvířat); lat. agri, 2. pád od slova ager - volná krajina/území/pole, řecky zoon - zvíře. >> detail

hrma

je zastaralé označení pro stydký pahorek (mons pubis) nebo též Venušin pahorek (mons Veneris), je součást ženského zevního genitálu. Je tvořená měkkou trojúhelníkovitou vyvýšeninou nad stydkou kostí nacházející se před vulvou. Navazuje na stydké pysky a je tvořena silnou kůží, pod níž je tuhý tukový polštář chránící stydkou kost při pohlavním styku. U pohlavně dospělé ženy je krytá pubickým ochlupením, jehož ostrá vodorovná hranice patří k sekundárním (druhotným) pohlavním znakům ženy.. >> detail

pyrogen

z latiny: pyro = oheň/žár, gen = působení/způsobující; látka způsobující horečku, např. některé bakterie či látky, které se v těle vytvoří při léčbě zánětu. >> detail

1  2  3  4  5  Další >

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.